POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych. Informujemy, że pozyskane przez nas dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony jest Capital Funds Legal Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Sieczka, z siedzibą przy ul. Pięknej 11/2, 00-549 Warszawa, NIP: 542-269-09-75, REGON: 147073255 (dalej "Kancelaria").

Kontakt z administratorem danych osobowych można nawiązać wysyłając e-mail pod adres: rodo@cflegal.pl

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

1) Dane osobowe zbierane przez Kancelarię są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO"), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
2) Kancelaria przetwarza jedynie dane osobowe, które podane zostały w związku z korzystaniem ze strony internetowej oraz świadczeniem usług stanowiących przedmiot zawartych umów,
3) Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie:
a) Świadczenia usług stanowiących przedmiot zawartych umów;
b) zapewnienia zgodności ze wszelkimi właściwymi wymogami, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogami dotyczącymi wykonywania zawodu;
c) realizacji żądań i komunikacji ze strony właściwych organów administracji publicznej;
d) obsługi administracyjnej umów, zapewnienia zgodności z politykami wewnętrznymi oraz analizy ryzyka, zarządzania stosunkami z klientami;
e) korzystania z systemów i aplikacji (wewnętrznych i udostępnianych przez stronę trzecią) dla potrzeb obsługi infrastruktury informatycznej;
f) korzystania z profesjonalnych usług archiwizacji dokumentów;
g) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.);
h) prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią
(dalej: "Cele Przetwarzania").

3. Profilowanie i czas przetwarzania danych osobowych

1) Kancelaria nie profiluje pozyskanych danych osobowych.
2) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umów oraz przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3) Kancelaria przechowuje dane osobowe również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na niej zobowiązań prawnych, upływu terminów przedawnienia związanych z umową i z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

4. Uprawnienia związane z przekazanymi danymi osobowymi

1) Przekazujący dane osobowe ma prawo do dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.
2) Przekazujący dane osobowe może w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
3) Przekazujący dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

1) Dane osobowych mogą być w przekazywane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, w tym podmiotom współpracującym z Kancelarią, a także zewnętrznym dostawcom usług, oraz organom administracji, służbom państwowym i sądom.
2) Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3) W każdym przypadku przekazania danych osobowych podmiotom współpracującym, podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.

6. Cookies

1) Strona internetowa Kancelarii używa plików zwanych cookies.
2) Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi strony korzystanie z niej, zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie dla niego.
3) Pliki cookies są wykorzystywane na stronie internetowej Kancelarii jedynie za zgodą Użytkownika.

7. Zmiana Polityki prywatności

1) Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu, aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej.
2) Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących użytkownikowi strony i przekazującemu dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wersja z dnia 01.07.2020 r.